წესები და პირობები

ინტერნეტ მაღაზია retailer.ge

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა (შემდგომში “მყიდველი ”) და შპს „რითეილერ“ -ს (შემდგომში „კომპანია“ ან retailer.ge) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ მიერ retailer.ge-ს ვებ-გვერდის გამოყენებას.

1. ზოგადი დებულებანი.

1.1. მომხმარებელი ეთანხმება მხარეებს შორის მოცემულ შეთანხმების (შეთანხმება) პირობებს, ყველაფერს რაც შეეხება საქონელს, მომსახურებას, და ინფორმაციას გადმოცემულს ვებ-გვერდის მეშვეობით.

1.2. ეს შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულებას კომპანიასა და მყიდველს შორის.

1.3. მყიდველი თანხმდება გადახედოს და დაეთანხმოს ამ შეთანხმებას საიტიდან პროდუქციის შეძენამდე.

2. განცხადებები და გარანტიები

წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობით, მყიდველი ადასტურებს, რომ:

2.1 არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირი ან სრულწლოვანი ფიზიკური პირი.

2.2. გაეცნო პირობებს და ეს პირობები არის მისთვის მისაღები.

2.3. მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი არის ზუსტი.

3. შეკვეთის განთავსებისა და მიწოდების პირობები

3.1. მიწოდების სერვისით სარგებლობა ფასიანია, რაც მითითებულ იქნება ყოველი კონკრეტული ნივთის ყიდვის შემთხვევაში.

3.2. ნივთის ყიდვის შემდეგ ჩვენი მენეჯერი დაგიკავშირდებათ და შეათანხმებს მიწოდების ვადას.

თუ აღნიშნულ დროს მყიდველი არ იქნება მის მიერ მითითებულ მისამართზე კომპანია ნივთს აბრუნებს “Retailer”-ის მაღაზიაში მისამართზე: ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქ. 43. მყიდველი ვალდებულია სწორედ ამ მისამართიდან გაიტანოს შეძენილი ნივთი.

3.2.1. თუ მყიდველს სურს შეძენილი ნივთის ხელახლა მიწოდება აღნიშნული მომსახურების საფასურს ის იხდის ხელმეორედ.

3.3. შეძენილი პროდუქციის ადგილზე მიწოდება ხდება, თბილისის მასშტაბით 1-3 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო რეგიონებში 1-5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.4. მყიდველი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით შეამოწმოს მიღებული ნივთები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩაიბაროს პროდუქცია

3.4.1. პროდუქცია ითვლება ჩაბარებულად მყიდველის მიერ შესაბამის საბუთზე ხელის მოწერის ან პირადი მონაცემების მიწოდების გზით.

3.5. ჩაბარებული პროდუქციის უკან დაბრუნება/შეცვლა არ მოხდება.

4. ანგარიშსწორება

4.1. მყიდველს შეუძლია ანგარიშსწორება განახორციელოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარში), მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

4.2. ვებ-გვერდზე retailer.ge პროდუქციის ფასი მითითებულია დღგ-ს ჩათვლით.

4.3. უნაღდო ანგარიშსწორებისას გადარიცხვის მიმღები არის კომპანია შპს “რითეილერ”-ი.

4.4. მყიდველი retailer.ge-სთან ანგარიშსწორებას ახდენს გადახდის შემდეგი მეთოდებით:

 

  • ბარათით გადახდა
  • საბანკო გადარიცხვა, ინვოისის საფუძველზე.

5. პროდუქციის/თანხის უკან დაბრუნების პირობები

5.1. შეკვეთილ და მოწოდებულ პროდუქციას შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, თქვენ უფლება გაქვთ არ ჩაიბაროთ პროდუქცია და არ მოაწეროთ ხელი შესაბამის საბუთს.

5.2. შეუსაბამობის შემთხვევაში ჩვენ შესაძლო უმოკლეს ვადაში მოგაწოდებთ ახალ პროდუქტს ან მის ალტერნატივას.

5.2.1. თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ მოგაწოდოთ ახალი პროდუქტი ან ჩაგინაცვლოთ თქვენთვის მისაღები ალტერნატივით, აღნიშნული პროდუქტის საფასური დაგიბრუნდებათ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

6. კონფიდენციალურობის დაცვა

6.1. ჩვენ უზრუნველვყოფთ ჩვენთვის მიწოდებული კონფიდენციალური ინფორმაციის მაქსიმალურ დაცულობას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.2. მომხმარებლის პირად ინფორმაციას ვითხოვთ საჭიროებიდან გამომდინარე, იმ მოცულობით, რაც საჭიროა ეფექტური მომსახურების გასაწევად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6.3. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოგვთხოვოს ინფორმაცია მისი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების თაობაზე.

6.4. წესებზე დათანხმებით, მომხმარებელი უფლებას გვანიჭებს, გავუგზავნოთ მომხმარებელს შეტყობინება (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით: მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ელექტრონული ფოსტა) სიახლეების გაცნობის მიზნით.

7. საავტორო უფლება

7.1. საიტის შინაარსი ეკუთვნის შპს „რითეილერ“ -ს, რომელიც დაცულია საავტორო უფლებებით.

7.2. საიტის სრული შინაარსის ან მისი რომელიმე ნაწილის გამოყენება, ციფრულად გადაკეთება/რედაქტირება/შეცვლა, კოპირება, გადამისამართება, გამოქვეყნება აკრძალულია.

8. რედაქტირება, წაშლა, დამატება, მოდიფიკაცია

8.1. კომპანია იტოვებს უფლებას საიტზე ნებისმიერი ინფორმაციის, ფასების, მიტანის, მომსახურების პირობების, წაშლის ან დამატების თაობაზე მყიდველის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.

9. შეთანხმების მოქმედების ვადა

9.1. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ მასზე ელექტრონული ფორმით თანხმობის გაცხადების მომენტიდან.

9.2. წინამდებარე წესების და პირობების ძალაში შესვლის შემდგომ მხარეთა შორის შეთანხმება ძალაში რჩება განუსაზღვრელი ვადით.

10. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი

10.1. წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში სასამართლოსთვის მიმართვის გზით.